VŠEOBECNÉ UŽÍVACIE PODMIENKY

prevádzkovateľa nákupnej galérie mibrush.cz (ďalej aj ako „Galéria“) 

Prevádzkovateľ Galérie:  

Obchodné meno:   Digital Advice s. r. o.

IČO: 48 123 269

Sídlo: Gorkého 10, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl. č. 103657/B

Konateľ: Filip Kovalčík

Kontaktná e-mailová adresa: info@mibrush.cz

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné užívacie podmienky (ďalej ako „VUP“) Prevádzkovateľa Galérie mibrush.cz Digital Advice s. r. o. IČO: 48 123 269, so sídlom Gorkého 10, 811 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Sprostredkovateľ“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe uzatvorenej zmluve o sprostredkovaní podľa ust. § 774 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len: „Občiansky zákonník“) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), medzi Sprostredkovateľom na jednej strane a kupujúcim – spotrebiteľom, t.j. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo kupujúcim – podnikateľom, ktorý vykonáva sústavnú činnosť samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu, a to prostredníctvom Galérie Sprostredkovateľa (ďalej ako Kupujúci) na strane druhej.

1.2. Na kupujúceho, ktorý je podnikateľ sa vzťahuje v rozsahu neupravenom týmito VUP zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.3. Tieto VUP upravujú podmienky sprostredkovania nákupu medzi Kupujúcim a Dodávateľom tovaru, kedy Kupujúci uzatvára sprostredkovateľskú zmluvu so Sprostredkovateľom. Na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ sa na vzťahy neupravené v týchto VUP viažu práva a povinnosti z Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, ako aj zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

1.4. Predmetom sprostredkovateľskej zmluvy je záväzok Sprostredkovateľa vyvíjať činnosť, aby Kupujúci mal možnosť prostredníctvom Galérie mibrush.cz uzavrieť kúpnu zmluvu s dodávateľom (ďalej len: „Predávajúci“), t.j. aby Kupujúci mal možnosť zakúpiť si tovar zobrazený v ponukovom balíku Galérie a na tretích webstránkach konkrétnych propagovaných produktov, na ktoré je návštevník webstránky Galérie po kliknutí na konkrétny produkt automaticky presmerovaný(ďalej len:„Súvisiace webstránky“(ďalej len: „Sprostredkovateľská zmluva“).

1.5. Odoslaním objednávky sa medzi Kupujúcim a Sprostredkovateľom uzatvára Sprostredkovateľská zmluva a príkazná zmluva v súlade s ust. § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka, resp. príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, ak kupujúci je podnikateľ (ďalej spolu ako „Zmluva“). Uzavretím Zmluvy Sprostredkovateľ sprostredkuje Kupujúcemu nákup tovaru od Predávajúceho v mene Kupujúceho a na jeho účet.

1.6. Zmluva sa pre účely týchto VUP rozumie zmluva medzi Sprostredkovateľom a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Sprostredkovateľa a Kupujúceho, a to využitím webového sídla.

II.

Voľba tovaru objednávky, uzatvorenie Zmluvy 

2.1. Informácie o tovare uvedené v Galérii môžu byť poskytované na osobitných doménach (Súvisiacich webstránkach), ktoré sú taktiež spravované výhradne Prevádzkovateľom Galérie a sú čerpané z verejne prístupných zdrojov, oficiálnych stránok a môžu byť tiež osobitne poskytnuté výrobcom. Prevádzkovateľ Galérie si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu Galérie bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu budú pred uzavretím Zmluvy uvedené hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

2.2. Kupujúci realizuje návrh na uzatvorenie Zmluvy vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovom sídle Galérie. Objednávkový formulár predstavuje elektronický formulár obsahujúci nevyhnutné informácie o:

 • objednávanom tovare; (objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka Galérie),
 • celkovú sumu k úhrade objednaného tovaru,
 • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dopravou tovaru (ďalej ako „Objednávka“).

2.3. Kupujúci uskutoční výber tovaru jeho vložením do nákupného košíka. Odoslaním Objednávky Kupujúci uzatvára Sprostredkovateľskú zmluvu so Sprostredkovateľom o záväznom objednaní si tovaru od Predávajúceho.

2.4. Úspešné realizovanie Objednávky je Kupujúcemu na zadanú e-mailovú adresu odoslané potvrdenie o prijatej objednávky s označením predmetu Zmluvy, cenou, platobnými podmienkami a pokynmi. Zmluva je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia o prijatí Objednávky.

2.5. Prijatie Objednávky Sprostredkovateľ bezodkladne potvrdí Kupujúcemu automaticky vygenerovaným informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Informačný e-mail obsahuje odkaz na aktuálne znenie VUP a reklamačného poriadku Sprostredkovateľa. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2.6. Zmluva je uzavretá s odkladacou podmienkou a jej účinnosť je podmienená úhradou kúpnej ceny Objednávky v celkovej výške. Do zaplatenia celkovej kúpnej ceny neplynú Sprostredkovateľovi žiadne povinnosti zo Sprostredkovateľskej zmluvy, najmä mu nevzniká povinnosť sprostredkovať Objednávku Kupujúceho Predávajúcemu a rovnako mu neplynú lehoty na sprostredkovanie Objednávky.

2.7. Kupujúci je pre úspešnú realizáciu Objednávky povinný zadať údaje vygenerované systémom v rozsahu nevyhnutnom pre riadne uzavretie Zmluvy. Tieto údaje sú v objednávkovom formulári označené ako povinné. Za týmto účelom Kupujúci vyplní:

 • Meno a priezvisko/obchodné meno a IČO
 • Adresu trvalého pobytu, prípade aj adresu na doručenie/sídlo Kupujúceho
 • Telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje budú výslovne použité len pri komunikácii týkajúcej sa Objednávky (Zmluvy). Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov Kupujúceho.

2.8. Sprostredkovateľ bezodkladne po prijatí objednávky zašle elektronickou poštou na e-mailovú adresu Kupujúceho informáciu o začatí sprostredkovania objednávky vo forme automaticky vygenerovanej e-mailovej správy. Toto potvrdenie/akceptácia objednávky zo strany Sprostredkovateľa je uzavretím Zmluvy s odkladacou podmienkou podľa bodu 2.6 týchto VUP medzi Kupujúcim a Sprostredkovateľom.

2.9. Odoslanie Objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze Prevádzkovateľa Galérie. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VUP, Reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa Galérie a Pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré  sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VUP. Údaje uvedené Kupujúcim pri sprostredkovaní objednávky sú Sprostredkovateľom považované za správne. Tieto VUP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej uzavretej Zmluvy.

2.10. Ak Sprostredkovateľ dodatočne zistí, že tovar objednaný Kupujúcim mu nevie zabezpečiť na odoslanie, t.j. nevie objednávku vybaviť, ponúkne Kupujúcemu možnosť objednania si iného tovaru. V prípade, že Kupujúci s voľbou iného tovaru nebude súhlasiť, Spotrebiteľ vráti celú zaplatenú cenu na účet Kupujúceho a objednávku zruší.

2.11. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď Kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená Kupujúcim prevezme tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar alebo, keď tak neurobí včas, tak v čase, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

2.12. Slovenské, resp. české návody na použitie, prípadne iné manuály nie sú štandardne dodávané s tovarom, nakoľko Predávajúci sídlia v Číne, Honk Kongu, resp. v Singapure. Sprostredkovateľ vyvíja maximálnu snahu smerom ku Kupujúcim a k zložitým tovarom zasiela na požiadanie návod v elektronickej podobe, ak ho má k dispozícii. Pokiaľ k dispozícii návod nemá, Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu také rady, prostredníctvom zákazníckeho servisu, aby mohol objednaný tovar riadne užívať.

III.

Cenové a platobné podmienky

3.1. Galéria prostredníctvom webovej domény mibrush.cz prezentuje zoznam tovaru ponúkaného Sprostredkovateľom na predaj Kupujúcemu, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, keďže dodávatelia Sprostredkovateľa, t.j. Predávajúci sú podnikatelia z tretích krajín, ktorí nie sú platcami DPH.  Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom sídle Galérie

3.2. Náklady na dopravu (poštovné) sú zahrnuté v kúpnej cene.

3.3. Sprostredkovateľ ako aj Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na stránke mibrush.cz  s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na stránke mibrush.cz . Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na Zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu objednaného tovaru (platná je cena uvedená v objednávke v momente objednania tovaru).

3.4. Sprostredkovateľ Kupujúcemu negarantuje, že cena je konečná. V priebehu doručovania tovaru (vybavovania Objednávky) môže nastať povinnosť podrobiť tovar colnému konaniu, čím sa výsledná kúpna cena môže líšiť v závislosti od cla. Pre viac informácií v tejto súvislosti navštívte stránku: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo. Sprostredkovateľ sa zaväzuje kompenzovať kupujúcemu spotrebiteľovi dodatočne vzniknuté náklady spojené s clom a colnými poplatkami formou poukážky na ďalší nákup, prípadne vrátením peňazí v tejto výške.

3.5. Kúpna cena sa hradí bezhotovostným prevodom na bankový účet Sprostredkovateľa, prípadne inou ponúkanou online platobnou metódou. Kúpna cena sa uhrádza v mene EURO (EUR) a je považovaná za uhradenú dňom pripísania jej celej čiastky na účet Sprostredkovateľa. Úhradou kúpnej ceny sa objednávka stáva záväznou a dňom jej pripísania na účet Sprostredkovateľovi sa Zmluva stáva účinnou. Za tovar nie je možné platiť dobierkou.

3.6. Údaje potrebné k úhrade obdrží Kupujúci aj prostredníctvom e-mailu. Ako variabilný symbol (ak je vzhľadom na vybraný spôsob platby potrebný) uvedie číslo objednávky, resp. faktúry.

3.7. Faktúra k objednanému tovaru je automaticky prikladaná ku každej objednávke a slúži ako záručný list.

IV.

Dodacie podmienky

4.1. Objednaný tovar doručuje Predávajúci. Kupujúci výslovne súhlasí a berie na vedomie, že obvyklá doba dodania objednaného tovaru môže trvať až 60 dní. Z tohto dôvodu Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí v zmysle § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka s dodaním tovaru v lehote dlhšej ako 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

4.2. V prípade, ak tovar nie je doručený ani do 60 dní od uzavretia Zmluvy, Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má Kupujúci právo na vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny. V prípade, že Kupujúcemu v čase od odstúpenia od Zmluvy bude tovar doručený, je povinný tento tovar vrátiť Sprostredkovateľovi. Náklady spojené s dopravou za vrátenie tovaru hradí Sprostredkovateľ.

4.3. Sprostredkovateľ sa zaväzuje riešiť prípadné straty, či poškodenie tovaru smerom od Predávajúceho ku Kupujúcemu a to v prospech Kupujúceho tak, aby mi nevznikla žiadna finančná ujma.

V.

Odstúpenie od zmluvy, zánik a zmena zmluvy 

5.1. Kupujúci môže do 30 minút od odoslania záväznej objednávky jednostranne písomne mailom požiadať o zrušenie objednávky. Prijatie tejto žiadosti a potvrdenie o zrušení objednávky Sprostredkovateľ potvrdí mailom Kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

5.2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľkudo 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si Predávajúci a Sprostredkovateľ včas a riadne splnili informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Ak Predávajúci alebo Sprostredkovateľ poskytol spotrebiteľovi vyššie spomenuté informácieaž dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňochodo dňa, keď Predávajúci alebo Sprostredkovateľ dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak si Predávajúci alebo Sprostredkovateľ nesplnil svoju informačnú povinnosťani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňochodo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.3. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v štandardnom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

5.5. Lehota na odstúpenie od Zmluvysa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu alebo Sprostredkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.

5.6. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy (ďalej ako oznámenie o odstúpení od zmluvy) u Sprostredkovateľa alebo Predávajúceho v listinnej podobe jednoznačne formulovaným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslanej na adresu sídla Predávajúceho alebo Sprostredkovateľa e-mailom zaslaným na adresu info@digitaladvice.sk,pričom môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, tvoriaci prílohu týchto VUP.

5.7. Odstúpenie od Zmluvy by malo obsahovať najmä tieto informácie: meno a priezvisko, adresu, číslo faktúry, poprípade číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci alebo Sprostredkovateľ vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu Kupujúceho.

5.8. Predávajúci alebo aj Sprostredkovateľ je povinný spotrebiteľovi poskytnúť formulár na odstúpenie od Zmluvy pred uzavretím Zmluvy uzavretej na diaľku (príloha č. 1 VUP).

5.9. Spotrebiteľ najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar, vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu (ak bol k zakúpenému tovaru vystavený Predávajúcim), návodu, zašle späť Sprostredkovateľovi (poštou, kuriérskou spoločnosťou) na adresu: Digital Advice, s.r.o. Gorkého 10, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. Kupujúcemu odporúčame odosielanú zásielku poistiť do výšky hodnoty tovaru. Zásielky zaslané na dobierku Sprostredkovateľ nepreberá. 

5.10. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci alebo Sprostredkovateľ nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

5.11. Ak spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

5.12. Pri odstúpení od zmluvyspotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru Sprostredkovateľovi alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a to aj v prípade odstúpenia od doplnkovej zmluvy.

5.13. Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií predpokladaný odhad týchto nákladov závisí od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré spotrebiteľom vybraný prepravca poskytuje svoje služby napríklad vo výške od 2,70 EUR do 11,90 EUR. Predpokladaný výpočet nákladov pri vrátení tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty si môžete pozrieť na:  http://cennik.posta.sk/.

5.14. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, resp. jeho dodávateľom a o ktoré spotrebiteľ prejavil záujem, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým, znáša predávajúci.

5.15. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

5.16. Predávajúci, resp. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

5.17. Predávajúci, resp. Sprostredkovateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb. Spotrebiteľovi v tejto súvislosti nemôžu byť účtované akékoľvek ďalšie poplatky.

5.18. Pri odstúpení od Zmluvy, Predávajúci alebo Sprostredkovateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby uvedené v bode 5.15 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Sprostredkovateľovi (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), ibaže Sprostredkovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 5.19. Sprostredkovateľ nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Sprostredkovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Sprostredkovateľom.

5.20. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy predmetom ktorej je sprostredkovanie predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ak už Predávajúci tovar upravil, vyrobil alebo inak prispôsobil individuálnym požiadavkám konkrétneho Kupujúceho.

5.21. Jednostranná výpoveď Zmluvy zo strany Kupujúceho pred dodaním objednaného tovaru nemá vplyv na realizácie povinnosti Sprostredkovateľa zo Sprostredkovateľskej zmluvy, do okamihu, než sa o odstúpení od Zmluvy Spotrebiteľ dozvedel. Zmluvu nie je možné vypovedať v čase, keď už bol tovar Predávajúcim odoslaný. Upozorňujeme Kupujúcich, že údaje o odoslanom tovare sú menené v našom systéme vždy s určitým omeškaním.

VI.

Reklamácia a záručné podmienky

6.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2. Reklamácia sa vzťahuje na spotrebný tovar poskytovaný Predávajúcim, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo  zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „reklamácia/reklamácie“).

6.3. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:

má vlastnosti, ktoré boli medzi predávajúcim a kupujúcim dojednané a tiež, ktoré predávajúci popisuje pri jednotlivých druhoch tovaru alebo ktoré mohol kupujúci očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy,

 • je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti, akosti, miere alebo hmotnosti
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov Slovenskej republiky vrátane záväzných technických noriem.

6.4. Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.5. Ak tovar vykazuje zjavné vady, t.j. najmä, ak je tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcim (t.j. dodanie nepoškodeného tovaru) alebo na vrátenie kúpnej ceny, a to podľa zvolenia Kupujúceho.

6.6. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru Kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru.

6.7. Sprostredkovateľ si zároveň vyhradzuje právo nevrátiť peniaze za tovar na ktorý sa nevzťahuje záruka podľa predchádzajúceho bodu a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné opravy/výmeny predávajúci môže uskutočniť iba v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu a tieto sú bezplatné.

6.8. Ak kupujúci zistí, že tovar má vadu, tento tovar by už nemal ďalej používať a pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

6.9. Opotrebovanie charakteristické pre daný tovar spôsobené bežným používaním sa nepovažuje za vadu.

6.10. Reklamácia sa uplatňuje zaslaním reklamačného protokolupoštou na adresu sídla Sprostredkovateľa: Digital Advice, s.r.o. Gorkého 10, 811 01 Bratislava, Slovenská republikaalebo emailom na emailovú adresu: info@digitaladvice.sk.

Pre reklamáciu prosím použite tento reklamačný protokol: https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf

6.11. Reklamovaný tovar je potrebné za účelom posúdenia vady a vybavenia reklamácie zaslať naspäť Sprostredkovateľovi, ktorý zabezpečí jeho doručenie Predávajúcemu. Kupujúci koná v tomto prípade tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a v prípade potreby označí zásielku príslušnými symbolmi (napríklad symbolom pre krehkú zásielku).

6.12. Ak je reklamácia oprávnená (tovar má vadu a je reklamovaný v záručnej dobe), Kupujúci má právo, aby Sprostredkovateľ uhradil aj nevyhnutné náklady spojené s reklamáciou, to znamená, že Sprostredkovateľ uhradí poštovné.

6.13. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u Predávajúceho, zaistí záručnú opravu Predávajúci. Sprostredkovateľ v deň prijatia reklamácie vystaví Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru. O vybavení reklamácie Predávajúci alebo Sprostredkovateľ informuje Kupujúceho formou elektronickej pošty (e-mailom) a zároveň Kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou  písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol).

6.14. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.15. Sprostredkovateľ pre účely ušetrenia nákladov Kupujúcemu, reklamovaný tovar na vlastné náklady odošle Predávajúcemu. Do lehoty na vybavenie reklamácie sa nezarátava čas, ktorý je potrebný na doručovanie tovaru Predávajúcemu a Sprostredkovateľovi.

6.16. Predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a danú reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia aj vybaví. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na dopravu tovaru Predávajúcemu a Kupujúcemu.

6.17. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru
 2. výmenou tovaru
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 5. písomnou výzvou na prevzatie plnenia
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 

6.18. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, pre ktorú sa zakúpený tovar nemôže riadne používať a túto vadu je možné odstrániť, Kupujúci má právo na jeho bezplatnú, včasnú a riadnu opravu. Takúto vadu je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.19. U odstrániteľnej vady môže kupujúci tiež namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu vadného tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady.

6.20. Namiesto odstránenia vady môže predávajúci vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak tým nespôsobí kupujúcemu závažné ťažkosti.

6.21. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie peňazí. V tom prípade mu predávajúci vráti plnú úhradu za tovar aj so všetkými poplatkami vrátane poštovného. Tie isté práva má kupujúci tiež v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar kupujúci nemôže riadne užívať.U použitého tovaru alebo tovaru predávaného za nižšiu cenu má kupujúci pri vade tovaru nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.22. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla predávajúceho (uvedená v záhlaví tohto poriadku), zodpovedná osoba predávajúceho tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (doklad o kúpe tovaru, obal). Rozhodujúci dátum pre plynutie lehoty na vybavenie reklamácie je dátum prijatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Predávajúci odporúča zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

6.23. Zodpovedná osoba predávajúceho v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na vybavenie reklamácie v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu alebo SMS alebo doporučeného listu.

6:24. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky alebo e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu tovaru (opraveného resp. vymeneného a pod.) a reklamačného protokolu alebo bude tovar po vzájomnej dohode s kupujúcim spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

6.25. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nemá vady. To znamená, že tovar:

 • má vlastnosti, ktoré boli medzi Predávajúcim a Kupujúcim dojednané a tiež, ktoré Predávajúci popisuje pri jednotlivých druhoch tovaru alebo ktoré mohol Kupujúci očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy,
 • je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti, akosti, miere alebo hmotnosti
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov Slovenskej republiky vrátane záväzných technických noriem.

 

6.26. Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.27. Ak tovar vykazuje zjavné vady, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcim (t.j. dodanie nepoškodeného tovaru) alebo na vrátenie kúpnej ceny, a to podľa zvolenia Kupujúceho.

6.28. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru Kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru.

6.29. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevrátiť peniaze za tovar na ktorý sa nevzťahuje záruka podľa predchádzajúceho bodu a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné opravy/výmeny predávajúci môže uskutočniť iba v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu a tieto sú bezplatné.

6.30. Ak kupujúci zistí, že tovar má vadu, tento tovar by už nemal ďalej používať a pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

6.31. Opotrebovanie charakteristické pre daný tovar spôsobené bežným používaním sa nepovažuje za vadu.

6.32. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba 24 mesiacov platí v súlade s § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri predaji tovaru na súkromnú potrebu. Záručná doba plynie od momentu prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade, že reklamácia je vybavená výmenou reklamovanej veci za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

 6.33. Záručná doba neplynie v období, počas ktorého Kupujúci nemá reklamovanú vec k dispozícii, teda neplynie v čase od uplatnenia zodpovednosti za vady až do doby, keď je Kupujúci po skončení opravy resp. iného spôsobu ukončenia reklamačného konania povinný vec prevziať. Záručná doba sa teda predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

6.34. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci reklamačný doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry (doklad o kúpe tovaru) a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína plynúť záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

VII.

Ochrana osobných údajov

7.1. Predávajúci sa pri ochrane osobných údajov poskytnutých kupujúcim riadi všeobecnými zásadami ochrany osobných údajov a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj právnych predpisov Európskej únie. Podrobnosti o spracúvaní, uchovávaní a ochrane osobných údajov kupujúceho sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

VIII.

Alternatívne riešenie sporov

8.1. Spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie, alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ alebo Predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Spotrebiteľ môže svoju žiadosť adresovať písomne na sídlo predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu na info@digitaladvice.sk.

8.2. Sprostredkovateľ odporúča na vyriešenie vzniknutej situácie postupovať najskôr podľa predošlého bodu. V prípade, ak Kupujúci nedostane odpoveď v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania alebo ak obdrží zamietavú odpoveď od Sprostredkovateľa, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“). Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov spôsobom určeným podľa § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

8.3. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá podala návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

8.4. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a sprostredkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou a týka sa teda zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

8.5. Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci – spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Spotrebiteľ  môže tiež priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

8.6. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

8.7. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť EUR vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

8.8. Okrem možnosti alternatívneho riešenia sporu má spotrebiteľ právo za účelom mimosúdneho riešenia sporu kontaktovať aj Slovenskú obchodnú inšpekciu na adrese https://www.soi.sk/.

IX.

Orgán dozoru

ORGÁN DOZORU:

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Nitriansky kraj je: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27

Odbor ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 159
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Web: http://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

X.

Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VÚP sú platné a účinné od 1.1.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VÚP bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2. Ak by ste chceli podať sťažnosť alebo podnety v súvislosti s ponúkaným tovarom či zlepšením chodu našej Galérie, zasielajte ich prosím na e-mailovú adresu: info@mibrush.cz.